Rent

3 Storey Cluster Home at George Town, Penang (12)

RM24,000.00 / Month

Kuantan, Pahang

30,000 Sqft (2,787.09 Sqm)

24,500 Sqft (2,276.12 Sqm)

Rent

3 Storey Cluster Home at George Town, Penang (10)

RM24,000.00 / Month

Tanah Merah, Kelantan

30,000 Sqft (2,787.09 Sqm)

24,500 Sqft (2,276.12 Sqm)

Rent

3 Storey Cluster Home at George Town, Penang (7)

RM24,000.00 / Month

Jitra, Kedah

30,000 Sqft (2,787.09 Sqm)

24,500 Sqft (2,276.12 Sqm)

Rent

3 Storey Cluster Home at George Town, Penang (6)

RM24,000.00 / Month

Ipoh, Perak

30,000 Sqft (2,787.09 Sqm)

24,500 Sqft (2,276.12 Sqm)

Rent

3 Storey Cluster Home at George Town, Penang (3)

RM24,000.00 / Month

Batu Berendam, Melaka

30,000 Sqft (2,787.09 Sqm)

24,500 Sqft (2,276.12 Sqm)

Rent

3 Storey Cluster Home at George Town, Penang (2)

RM24,000.00 / Month

Kuala Lumpur, Kuala Lumpur

30,000 Sqft (2,787.09 Sqm)

24,500 Sqft (2,276.12 Sqm)